Dịch bệnh Covid-19 đã và đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Dịch bệnh đã khiến cho nhiều doanh nghiệp rơi vào cảnh khó khăn; hộ, cá nhân kinh doanh cũng bị ảnh hưởng nặng nề do nhiều dịch vụ phải đóng cửa...

Đối với tỉnh Ninh Bình, tính đến ngày 12/5/2020 đã có 672 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh báo cáo tình hình lao động, việc làm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid- 19 (Nho Quan: 96 doanh nghiệp, Gia Viễn 22 doanh nghiệp, Hoa Lư 335 doanh nghiệp, thành phố Ninh Bình 85 doanh nghiệp, thành phố Tam Điệp 22 doanh nghiệp, Yên Khánh 24 doanh nghiệp; Yên Mô 28 doanh nghiệp, Kim Sơn 60 doanh nghiệp).

Hiện có 545 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (Nho Quan: 18 doanh nghiệp, Gia Viễn 19 doanh nghiệp, Hoa Lư 332 doanh nghiệp, Thành phố Ninh Bình 77 doanh nghiệp, Thành phố Tam Điệp 15 doanh nghiệp, Yên Khánh 24 doanh nghiệp, Yên Mô 24 doanh nghiệp, Kim Sơn 36 doanh nghiệp).

Theo báo cáo của 545 doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đến lao động, việc làm, cụ thể có 13 doanh nghiệp gặp khó khăn về nguyên liệu sản xuất;13 doanh nghiệp gặp khó khăn về vật liệu và thị trường tiêu thụ sản phẩm; 118 doanh nghiệp gặp khó khăn về thị trường tiêu thụ sản phẩm; 179 doanh nghiệp phải tạm ngừng hoặc ngừng sản xuất; 02 doanh nghiệp thiếu vật liệu, thiếu thị trường lao động và phải thay đổi sản xuất kinh doanh; 02 doanh nghiệp thiếu vật liệu, thiếu thị trường và thiếu chuyên gia, lao động kỹ thuật cao người nước ngoài; 218 doanh nghiệp gặp khó khăn khác (không có khách hàng, không có đơn hàng, ảnh hưởng bởi dịch bệnh, du lịch, không có khách thăm quan…)

Tổng số lao động tại các doanh nghiệp bị ảnh hưởng là 30.672 người, trong đó số lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động: 5.345 người; số lao động phải ngừng việc là 9.867 người. Số lao động bị ảnh hưởng khác là trên 15.460 người (làm cầm chừng, không đủ công...). Số doanh nghiệp có lao động phải ngừng việc là 445 doanh nghiệp; 42 doanh nghiệp doanh nghiệp có lao động phải chấm dứt hợp đồng và ngừng việc và nghỉ khác; 58 doanh nghiệp có lao động bị ảnh hưởng khác. Do ảnh hưởng của dịch, có 153 doanh nghiệp không hỗ trợ lao động chấm dứt hợp đồng lao động, ngừng việc, ảnh hưởng khác.

Trước tình hình ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, các doanh nghiệp đã thực hiện một số giải pháp tình thế, cụ thể: Thực hiện luân phiên bố trí cho người lao động nghỉ phép hưởng nguyên lương trong thời gian có dịch; Bố trí cho người lao động sản xuất cầm chừng, cho người lao động ngừng việc và trả lương trong thời gian ngừng việc (theo mức lương cơ bản hoặc trả từ 50%-80% mức lương cơ bản). Một số doanh nghiệp thực hiện tạm hoãn hoặc chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động.

 Để góp phần hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 12/3/2020 của về việc tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid - 19 và các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; Công văn số 185/UBND-VP6 ngày 20/3/2020 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc báo cáo tình hình lao động, việc làm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid - 19; Công văn số 56/UBND-VP2 ngày 06/4/2020 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc triển khai thực hiện Công điện số 01/CĐ-BKHĐT ngày 03/4/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 Sở Lao động- Thương binh và Xã hội đã ban hành các văn bản hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp, cụ thể: Tập trung tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 42/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid- 19 nhằm nâng cao nhận thức của các cơ quan, tổ chức, cán bộ công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh; Phối hợp với UBND các huyện, thành phố đôn đốc các xã, phường, thị trấn rà soát, lập danh sách người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid- 19 theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19. Phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh và UBND các huyện, thành phố rà soát tình hình lao động, việc làm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid - 19 tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh báo cáo Bộ Lao động TBXH và UBND tỉnh. Trên đây là báo cáo tình hình lao động, việc làm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Theo : https://ninhbinh.gov.vn/